• صفحه banner2
  • صفحه bannner

ساخت و ساز

/ راه حل / ساخت و ساز /

ساخت و ساز

JH

برنامه ریزی: طرح ساخت و ساز، progree sheme، روش، متوالی، مواد، HSE، برنامه نیروی انسانی moilization و تجهیزات / ابزار بسیج shedule.

اس اس

Impelementation و کنترل: نیروی انسانی و منابع هماهنگی contral کیفیت، کنترل prohree، کنترل ایمنی.

JL

نتیجه گیری: چک به عنوان پذیرش سند ساخته شده است.